May open eyes before the end of 45 days.

ภายหลังจากแยกลูกเพื่อตรวจสุขภาพในวันที่ 27 ที่ผ่านมา เมื่อนำลูกส่งคืนหลินฮุ่ยอุ้มลูกกินนมค่อนข้างแน่น ลูกแพนด้าได้ดูดนมเฉพาะเต้านมด้านบน และพยายามคลานไปหาหัวนมที่เต้านมด้านล่าง แต่ไม่สามารถคลานไปได้ จึงเริ่มร้องงอแงในลำคอ ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำให้พี่เลี้ยงป้อนแอบเปิ้ลหรือแครอทให้กับหลินฮุ่ยเพื่อให้หลินฮุ่ยคลายมือออกภายหลังจากคืนลูกให้ เพื่อเปิดทางให้ลูกสามารถคลานไปดูดนมที่เต้าด้านล่างได้สะดวกขึ้น การที่ลูกดูดนมได้เฉพาะสองเต้าด้านบนจะไม่เพียงพอ เนื่องจากลูกแพนด้าโตมากขึ้นจะมีความต้องการดูดนมมากขึ้น และใช้เวลาดูดแต่ละเต้าไม่นาน น้ำนมที่คั่งอยู่จะหมด ซึ่งจะต้องใช้เวลาผลิตใหม่ ดังนั้น หากลูกแพนด้าได้ดูดนมเต้าล่างด้วยจะช่วยให้ลูกแพนด้าร้องงอแงลดลง

ในช่วงหัวค่ำ หลินฮุ่ยกินไผ่ตงได้ดี ขณะนี้ชอบกินใบไผ่มาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากใบไผ่เป็นแหล่งของโปรตีน จะช่วยเพิ่มพลังงานสำหรับการเลี้ยงลูกของหลินฮุ่ยได้ดี ในช่วงกลางดึกจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอนหลับ สลับกับการอุ้มลูกกินนม ลูกน้อยในขณะนอนบนพื้นจะพบพฤติกรรมการยืดตัว และยกหัวคล้ายจะเริ่มคลาน ซึ่งจะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมต่อไป

ลูกหมีแพนด้าน้อยของเราถือว่าตัวใหญ่ที่สุดหากเทียบกับแพนด้าที่อยู่นอกประเทศจีนที่เคยพบมา ส่วนการลืมตานั้นคาดว่าแพนด้าน้อยอาจลืมตาก่อนครบ 45 วัน ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจีนแจ้งว่าที่ผ่านมามีแพนด้าบางตัวลืมตาเร็วที่สุด 35 วัน จากปกติ 45 วัน

ทีมงานมีกำหนดการแยกลูกหมีเพื่อตรวจสุขภาพอีกครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2552


Following separation from thai baby panda to health in the 27 days ago, when Lin hui returned the baby, Lin hui hold baby to take quite dense breasts. Thai baby panda suck milk from only upper breast , And tried to crawl to the below breast . But can not crawl. Start to Sing, to be irritable throat. Experts to advise keeper that feed apple or carrot to Lin hui, after return baby panda to Lin hui as let baby crawl to suck milk from below breast easier. The baby suck milk from only the top two is not enough. Because thai baby panda are more to growth up, baby suck each breast does not long. Breast that is to be congested, it will take a new milk so if baby can suck from lower breast , make baby not crying.

Lin hui, during early in the evening, to eat the bamboo leaves more. This is good because bamboo leaves is a source of protein. Will increase power for take care her baby. During the middle of the night, Lin hui will spent almost time to sleep. Switch to hold baby. meanwhile, baby panda sleep on the floor and found some behavior, baby exten body. Lift head and like to start crawling. Which must wait to observe behavior.

Thai baby panda bear, is bigest if compared with other baby panda out outside China that have ever found. May be, baby panda could open eyes before 45 days. Chinese experts said, In the past, had other baby panda opened stating opened eyes 35 days fastest from the normal 45 days.

The team is scheduled to separate health whelp again on June 30, 2009.

Note: sory, some mistake. I use language translation tool

离职后的泰国大熊猫宝宝的健康在27天前,当林辉返回婴儿,林辉举行婴儿采取相当致密乳房。泰国大熊猫宝宝吸吮牛奶只乳房上,并尝试检索到以下乳腺癌。但不能检索。开始唱歌,是肠喉咙。专家提醒说,饲料饲养,苹果或胡萝卜,以林惠,返回后婴儿大熊猫林惠如让婴儿吸吮牛奶检索从下面乳腺癌容易。婴儿吸吮奶,只有前两个是不够的。由于泰国的大熊猫宝宝更增长了,每个婴儿吸吮乳房并不长。乳腺癌是出现挤塞情况,将采取一种新的奶粉,如果婴儿吸吮可以降低乳腺癌,使婴儿不会哭。

林惠期间,早在晚上,吃竹叶更多。这是好事,因为竹叶是的蛋白质来源。将增加电力照顾她的孩子。在半夜,林辉几乎将时间花在睡眠。开关举行的婴儿。同时,熊猫宝宝睡在地板上,并发现了一些问题,婴儿延伸机构。电梯头要开始检索。它必须等待,观察行为。

泰国大熊猫宝宝,是bigest如果与其他婴儿相比,大熊猫之外中国已发现的。可能是婴儿的大熊猫可能会在45天的眼睛。中国专家说,在过去,有其他的熊猫宝宝的眼睛打开,说明开放最快35天的正常45天。

该小组定于单独的健康下崽了6月30日, 2009年。

Note: sory, some mistake. I use language translation tool

Welcome to Thai-panda, This blog follow news about thai baby panda, she born on May 27, 2009 10:39 am. at Chiang Mai Zoo, Chiang Mai Province, Thailand.

1 Month Celebrate.


สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดฉลองลูกหมีแพนด้าอายุครบ 1 เดือน

วันนี้(27 มิ.ย.52) ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้มีการจัดทำเค้กขนาดใหญ่ กว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 160 เซนติเมตร และสูง 10 เซนติเมตร ตกแต่งด้วยรูปพัฒนาการของลูกหมีแพนด้าตั้งแต่แรกเกิดถึงปัจจุบัน มอบให้เป็นของขวัญแก่ลูกหมีแพนด้า

ผลการตรวจสุขภาพลูกหมีแพนด้า วันนี้ชั่งน้ำหนักได้ 1,500 กรัม ความยาววัดได้ 33 เซนติเมตร ขนแท้เริ่มยาวมากขึ้น ส่วนขนที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดค่อยๆ หลุดร่วงไป ขณะที่บริเวณดวงตาเริ่มเป็นร่องลึกและเห็นหนังตาได้ชัดเจน คาดว่าน่าจะลืมตาได้ภายใน 2 สัปดาห์นี้

ส่วน “หลินฮุ่ย” แม่หมีแพนด้านั้น แม้ลูกจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากแต่ก็ยังคงอุ้มลูกตลอด แสดงให้เห็นถึงความรักและการดูแลเอาใจใส่


Chiang Mai Zoo,celebrate of thai baby panda age 1 month. Today (June 27,2009) at Chiang Mai Zoo Has conducted a large cake 120 cm long 160 cm wide and 10 cm high with a decorative ball of Panda Development from birth to the present. Given as gifts to thai baby panda bear. Results of thai baby panda health Today is weigh 1,500 grams and measured 33 centimeters long hair real long start. The hair since birth with a gradual fall during the fall to begin around the eyes and a deep groove lid to see clearly. Open eyes will be expected within 2 weeks. Lin hui,Although are much more weight but still carry baby panda, that show,love and care her baby.

Note: sorry some mistake, I use language translation tool.

清迈动物园,庆祝泰国大熊猫宝宝年龄1个月。 今日(六月27,2009 )在清迈动物园进行了大蛋糕一百二十〇厘米长期一百六十零厘米宽10厘米高的装饰球的熊猫发展从出生到现在。鉴于泰国赠送大熊猫宝宝。 结果泰国大熊猫宝宝健康今天是衡量一五〇 〇克和衡量三三厘米长发真正的长期的开始。头发自出生与逐渐下降在秋天开始围绕眼睛和深沟盖子看得清楚。睁预期将在2周内。 林惠 ,但更重,但仍携带婴儿大熊猫,这表明,关爱自己的孩子。

Note: sorry some mistake, I use language translation tool.
http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

น่ารักๆ ของหลินฮุ่ย Funny clip, Lin hui 林惠วันนี้ไปหา คลิปน่ารักๆ ของ หลินฮุ่ย และลูกหมีแพนด้า มาฝาก จ้า ดูขำๆ ระหว่างรอ ข่าวความคืบหน้าของ ลูกหมีแพนด้า จากสวนสัตว์เชียงใหม่

Today, I found clips of the lovely, Lin hui and her baby . Between waiting follow news from Chiang Mai Zoo.

今天,我发现剪辑的可爱,林惠 和她的孩子。之间等待后续消息清迈动物园。

Note : use language translation tool.

http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

June 24, 2009พัฒนาการลูกหมีแพนด้า อายุ 28 วัน (24 มิ.ย. 52)

ในช่วงบ่ายของเมื่อวาน ทีมงานสามารถแยกลูกหมีเพื่อตรวจสุขภาพและซักซ้อมกระบวนการในการแยกลูกหมี น้ำหนักของลูกหมีชั่งเวลา 14.30 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2552 1,280 กรัม เพิ่มจากช่วงเช้าจำนวน 10 กรัม ขนาดลำตัวคงที่ สามารถแยกลูกหมีได้เป็นระยะเวลา 30 นาที แม่หลินฮุ่ยเริ่มเดินกระวนกระวายไม่กินอาหารทีมงานจึงนำลูกกลับไปคืน ตลอดช่วงเย็นและกลางคืน พี่เลี้ยงหมีแพนด้าได้ดำเนินการฝึกให้หลินฮุ่ยมานั่งกินอาหารในคอกนอนเดิม ซึ่งสามารถแยกส่วนจากบริเวณให้นมลูกได้ เพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีการแยกลูกออกจากแม่ ซึ่งหลินฮุ่ยเรียนรู้ได้รวดเร็ว และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ในช่วงเช้าของวันนี้ เวลาประมาณ 9.30 น. ทีมพี่เลี้ยงทดลองเรียกให้หลินฮุ่ยเดินมากินอาหารในห้องนอนใหญ่ โดยให้วางลูกทิ้งไว้ หลินฮุ่ยเดินมากินอาหาร และขับถ่าย พี่เลี้ยงจึงสามารถปิดประตูแยกส่วนระหว่างแม่และลูกได้ และเข้าไปอุ้มลูกออกมาโดยตรง ไม่ต้องผ่านกรง ลูกหมีนอนหลับสนิท หลินฮุ่ยมีอาการเป็นห่วงลูกบ้างในระหว่างการกินอาหาร มักจะหันมองหาลูก พี่เลี้ยงจึงนำตุ๊กตาหมีแพนด้าเข้าไปวางในตำแหน่งของลูก โดยทิ้งระยะห่างไม่ให้หลินฮุ่ยได้กลิ่นของตุ๊กตา หลินฮุ่ยคลายกังวลและกินอาหารได้ดีขึ้น เมื่อขับถ่ายและกินอาหารเพียงพอแล้ว หลินฮุ่ยเริ่มแสดงพฤติกรรมต้องการกลับไปในส่วนคอกเลี้ยงลูกอีกครั้งทีมงานจึงคืนลูกให้กับหลินฮุ่ย ใช้เวลาในการแยกลูก 25 นาที

น้ำหนักลูกแพนด้าปัจจุบัน 1,310 กรัม เพิ่มจากการชั่งในช่วงบ่ายของวันที่ 23 มิถุนายน 2552 จำนวน 30 กรัม ขนาดลำตัว 30 เซนติเมตร สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปรับอุณหภูมิในตู้อบให้ลดลงเหลือเพียง 33 องศาเซลเซียส ลูกหมีนอนได้ โดยไม่ร้องงอแง

พี่เลี้ยงจะดำเนินการแยกลูกหมีอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ เวลาประมาณ 14.30 น.


Panda child development age 28 days (June 24, 2009)

On the afternoon of yesterday. Teams can seperate baby panda for health and exercise of the separation process in whelp Weight of baby panda bear weight on June 23, 2009 02:30pm, increased from 1,280 grams in the morning a total of 10 grams body size constant. Separation can whelp a 30 minute time mother, Lin hui not anxious to start eating team brings customers back to back. Throughout the evening and night. Zoo officer training, Panda has taken to sitting, to Lin hui, food stall in the same sleep. Which can separate the milk from area children. How to adjust the separation of children from the mother. Lin hui, learn fast. And cooperation as well.

In the morning of the day at approximately 9:30 am this team to Lin hui retry, go to eat in the bedroom. By placing the left. Lin hui go to eat, excrete and can monitor closing doors divide between parent and child. And baby panda bear to carry out direct Not through cage Whelp sleep close. Lin hui have some baby panda bear in care during feeding. Always looking for bright baby. zoo officer bring panda toy lie near the position of baby panda bear. The distance left to the nose, Lin hui relieve and eat better. When food and excrete enough. Lin hui behavior need to begin showing in the booth again team dribble it back to the Lin hui. Take 25 minutes to separate customers.

Weight baby panda currently adding 1,310 grams of weight in the afternoon on June 23, 2009 a total of 30 g size 30 cm body healthy full strength. Hair dryers can adjust to the temperature is reduced to only 33 degrees without sleep whelp be tempered demand.

Zoo officer will operate separately baby panda bear again in the afternoon today at approximately 02:30 pm.

Note: use translation tool


熊猫年龄儿童发展28天( 2009年6月24日) 在昨天下午。独立的小组能生孩子的健康和运动的分离过程中的重量球下崽负重对2009年6月23日下午2时30 ,增加至一千二百八十○克上午,共有10克体型不变。分离可以下崽了30分钟的时间母亲,林辉不急于开始吃的球队带来了客户背对背。整个晚上和夜间。导师培训,熊猫已采取坐,向林辉,熟食档在同一睡眠。可以单独的牛奶地区儿童。如何调整分离的儿童从母亲。林辉,学习快。与合作以及。 在当天上午,大约上午9点30分这个团队导师林辉重试,请吃的卧室。放置在左侧。林辉去吃饭,排泄,可以监测关门之间的鸿沟父母和孩子。和儿童进行直接而不是通过笼下崽睡眠密切。林辉有一些儿童护理喂养。一直在寻找光明的孩子。毛绒熊猫导师带来的立场,球下降。距离左鼻子,减轻和大熊猫宝宝吃更好。当足够的食物和排泄。林辉行为必须开始显示在展台队再次运球回林辉。需要25分钟,单独的客户。 目前大熊猫体重婴儿添加1310克重量下午2009年6月23日,共三〇克大小30厘米身体健康的充分实力。吹风机可调节的温度降低到只有33度,没有睡眠下崽是锻炼的需求。 导师将再次单独下崽今天下午在大约下午2点30分。

Note: use translation tool

http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

June 23, 2009รายงานการติดตามพัฒนาการลูกหมีแพนด้า อายุ 27 วัน ( June 23, 2009)

ทีมงานพร้อมดำเนินการแยกลูกหมีเพื่อตรวจสุขภาพในช่วงเวลา 9.00 น. โดยปรับเปลี่ยนวิธีการให้เฉพาะพี่เลี้ยงที่คอยให้อาหารเท่านั้นที่อยู่ในห้องคอกกัก และทำหน้าที่แยกลูกด้วย ทีมสัตวแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญจะรออยู่เฉพาะบริเวณด้านนอก เพื่อไม่ให้หลินฮุ่ยเกิดความระแวง ทีมพี่เลี้ยงสามารถแยกลูกหมีได้อย่างรวดเร็ว หลินฮุ่ยแสดงพฤติกรรมเดินหาเล็กน้อย จากนั้นเดินไปถ่ายอุจจาระ กินแครอท และแอบเปิ้ล ไม่กินไผ่ ทีมงานใช้เวลาทั้งหมดในการแยกลูกหมีจำนวน 20 นาที

ปัจจุบันลูกหมีหนัก 1,270 กรัม ลำตัวยาว 30 เซนติเมตร น้ำหนักเพิ่มขึ้นจากวันที่ 21 มิถุนายน 2552 จำนวน 125 กรัม สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ได้ดูดนมเต็มที่สังเกตจากคราบน้ำนมในปาก และในขณะอยู่ในตู้อบนอนนิ่งสนิท ไม่แสดงอาการหาหัวนม ตรวจร่างกายพบการเจริญของหัวนมทั้งสี่เต้าได้อย่างชัดเจน ขนสีดำขึ้นเต็มพื้นที่ ยังคงมีขนสีขาวหยาบที่เป็นขนแรกคลอดหลงเหลืออยู่ ซึ่งขนดังกล่างจะค่อยๆหลุดไป และสีดำจะชัดเจนมากขึ้น

ทีมงานจะดำเนินการแยกลูกหมีอีกครั้งในช่วงบ่ายของวัน ในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น.Tracking reports panda age child development 27 days ( June 23, 2009)


The team operates with a separate baby panda health to bear in time 9:00 am by how to adjust the monitor only waiting for food only in the room stall confine And a separate baby pand bear by veterinary teams and experts in specific areas will be waiting outside. Lin hui to the suspicion Team mentor can quickly isolate whelp. Lin hui behave for a little walk. Then go to defecate and eat carrot stealing, not eat bamboo, the team spent all of 20 minutes the number of separate whelp.

Current whelp 1,270 grams heavier body weight increases the length of 30 cm from the date of June 21,2009 a total of 125 g full strength health. Suck up the milk from the observation spot milk in her mouth. And while sleeping in a steam cabinet still close. Not show symptoms for teat Examination found the progress of four breast nipple is clear. Black hair in full space. Is still a crusty white feather feather first birth remain. That the hair will gradually fall to the bottom. And black is more evident.

Teams will operate separately whelp again in the afternoon of the day. At the time approximately 03:00 pm

Note: use translation tool.

跟踪报告大熊猫年龄儿童发展27天( 2009年6月23日) 团队运作的一个单独的儿童健康产生的时间,上午9:00由如何调整监测只有等待食物只在房间里摊位限于和一个单独的儿童的兽医队伍和专家在特定领域将外等候。林辉怀疑小组导师可以迅速隔离下崽。林辉表现为小步行。然后转到排便,吃胡萝卜盗窃,不要吃竹子,车队花光了所有的20分钟的人数单独下崽。 目前下崽一千二百七十零克体重较重的长度增加30厘米之日起6月21,2009共一百二十五克充分强度的健康。吸收牛奶从观测点牛奶在她的嘴里。而睡在蒸汽内阁仍然关闭。不显示症状乳头检查发现的进展情况四个乳房乳头是很清楚的。黑色的头发充分的空间。仍然是一个硬壳白色羽毛羽绒头胎依然存在。这头发会逐渐下降的底部。和黑色更为明显。 小组将再次单独下崽一天下午。当时,大约下午3点

Note: use translation tool.

http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

June 22, 2009


ภายหลังจากแยกลูกตามกำหนดการเมื่อวานที่ผ่านมา หลินฮุ่ยเข้ามานั่งใกล้กับพี่เลี้ยงในช่วงหัวค่ำ กินอาหาร ให้นมลูกตามปกติ พี่เลี้ยงสามารถจับสัมผัสตัวลูกน้อยได้ ในช่วงเช้าหลินฮุ่ยนั่งกินอาหารและน้ำในตำแหน่งชิดกรง อุ้มลูกด้านที่ติดกับพี่เลี้ยงโดยไม่แสดงอาการระแวง แตกต่างจากเมื่อวานที่ผ่านมา คล้ายกับหลินฮุ่ยเรียนรู้ถึงกำหนดการ กิจกรรมในแต่ละวันของการทำงานของพี่เลี้ยงเป็นอย่างดี และกลับมามีพฤติกรรมการกินอยู่ ปกติดังเช่นวันที่ไม่มีกำหนดการแยกลูก ทางทีมงานจึงปรึกษาหารือเพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆ ซึ่งพบว่าอาจเกิดเนื่อง หลินฮุ่ยมีความฉลาดสามารถจดจำวัน เวลา ที่ทีมงานจะทำการแยกลูกหมีได้ หรือหลินฮุ่ยอาจจดจำจากเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่แยกลูกหมีเป็นประจำได้ ดังนั้น การแก้ไขของทีมงาน จึงจะปรับเปลี่ยนวิธีการในขั้นตอนการแยก โดยการที่เจ้าหน้าที่จะทำงานตามปกติ ให้พี่เลี้ยงที่ทำหน้าที่ป้อนอาหารอยู่แล้วดำเนินการหาจังหวะในการแยกลูก และปรับเปลี่ยนวันให้เร็วขึ้น หรือช้าลง โดยไม่ระบุช่วงเวลา และจำนวนครั้ง ซึ่งอาจทำให้หลินฮุ่ยไม่สามารถจดจำได้ว่าในช่วงไหนที่จะมีกิจกรรมแยกลูก

http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

June 21, 2009พี่เลี้ยงสามารถแยกลูกหลินฮุ่ยได้ในช่วงเวลาประมาณ 14.30 น.ในขณะที่แม่หลินฮุ่ยวางลูกไว้ใกล้ๆ เพื่อเดินไปขับถ่าย หลินฮุ่ยไม่แสดงอาการเครียดหรือตกใจแต่อย่างใด ภายหลังปัสสาวะเสร็จได้เดินวน เกาลำตัว เลียอวัยวะเพศ บิดขี้เกียจ หลินฮุ่ยใช้เวลาพักผ่อนส่วนตัวนานประมาณ 45 นาที จึงเริ่มเดินวนหาลูก โดยไม่ได้แสดงอาการเครียดรุนแรงแต่อย่างใด ทีมงานแยกลูกหมีแพนด้าไว้จำนวน 60 นาทีเต็ม

สำหรับลูกแพนด้าขณะพี่เลี้ยงนำออกจากกรง ใส่กล่อง ยังคงนอนหลับสนิท น้ำหนักปัจจุบัน 1,145 กรัม ลำตัวยาว 30 เซนติเมตร น้ำหนักตัว และความยาวลำตัวเพิ่มจากวันที่ 18 มิถุนายน 2552 จำนวน 190 กรัม และ 1 เซนติเมตร ตามลำดับ ท้องป่อง แสดงถึงการได้กินนมอย่างเต็มที่ สีดำที่จุดต่างๆ เข้มชัดขึ้น มีขอบรอบดวงตาเห็นได้ชัดเจน ภายหลังจากแยกจากแม่จำนวน 50 นาที ลูกแพนด้าเริ่มมีอาการหาวบ่อยครั้ง ดม และคลานคล้ายการหาหัวนม ทีมงานดูแลจึงนำลูกหมีคืนให้กับแม่หลินฮุ่ยเมื่อครบเวลา 60 นาที

ทีมงานจะติดตามการเจริญเติบโตของลูกหมีแพนด้าอีกครั้งในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552


Zoo officer can separate baby panda during approximately 2.30 pm while the mother, Lin hui lay baby on floor as goto toilet, she not show any symptoms, tense or uptight. After pee, she clean by lick sex organs and relax approximately 45 minutes long and then start to baby panda, without showing any symptoms. So, baby panda was separated fullly 60 minutes.

Baby panda, current body weight 1,145 grams, body Length 30 cm. Weight and body length was increased from day June 18, 2009, 190 grams and 1 cm. Baby can eat milk fully. Black dots on body and around eye are clearly. 50 minutes later, baby panda have started to crawl as find and smell tits, so the team bring return to Lin hui after fully 60 minutes.

The team will track the growth of baby panda again on Wednesday, June 24, 2009.

http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

June 20, 2009

แม่หลินฮุ่ยให้นมลูกบ่อยครั้งในช่วงกลางคืนพี่เลี้ยงสามารถสังเกตเห็นการดูดนมของลูกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากลูกมีขนาดใหญ่ และดูดนมเสียงดัง จึงสามารถบันทึกความถี่ในการดูดนมของลูกแพนด้าได้ ในช่วงกลางดึกหลินฮุ่ยกินไผ่ตงได้ดี สามารถกินเองในลักษณะเป็นกิ่งได้ พี่เลี้ยงไม่ต้องเด็ดให้เหมือนวันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการตอบสนองที่ดี

สำหรับลูกแพนด้าเจ้าหน้าที่สังเกตพบขนาดลำตัวขยายใหญ่ขึ้น ท้องป่อง บ่งบอกถึงการได้ดูดนมอย่างเต็มที่ในช่วงกลางคืน อาจมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง 1 กิโลกรัมแล้ว โดยจะต้องรอตัวเลขน้ำหนักที่แน่นอนในการตรวจสุขภาพ

Linhui had milk to the cub more often at night. The keeper can see the cub suckle milk because the cub is bigger. At night Linhui can eats bamboo herself very well.

We can see that the cub is bigger. Its abdomen is puff up that mean the cub was suckled milk at night completely. We think that the cub’s weight is probably to 1 kg but we have to wait until we check the cub’s weight .

http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

June 17, 2009


ในช่วงวันที่ผ่านมา อากาศภายนอกมีฝนตกหนัก ทำให้ภายในห้องคอกกักมีอุณหภูมิค่อนข้างเย็นมากกว่าปกติ ความชื้นในบรรยากาศปรับตัวสูงขึ้น อยู่ในช่วงมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์สัมพัทธ์ พี่เลี้ยงจึงเฝ้าสังเกตุการณ์พฤติกรรมของลูกแพนด้าในขณะที่แม่วางให้นอนเองบนพื้น พบว่าลูกแพนด้าสามารถนอนได้เองบนพื้น และหลับสนิท ไม่มีเสียงร้องคราง หรือขดตัวสั่น แต่อย่างใด รวมไปถึงแม่หลินฮุ่ยที่แสดงอาการสบายเป็นพิเศษเมื่ออากาศเย็น นอนหลับสนิทเป็นระยะเวลานาน จนบางครั้งเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์ได้ยินเสียงแม่หลินฮุ่ยกรน เจ้าหน้าที่ต้องคอยจับเวลาในการนอนของแม่และลูก หากนานเกิน 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จะต้องปลุกแม่หลินฮุ่ยเพื่ออุ้มลูกให้นม รวมไปถึงให้หลินฮุ่ยได้กินไผ่ ขนมปังไผ่ และน้ำด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งแม่และลูกได้รับอาหารไม่เพียงพอในแต่ละวัน

The weather is quit cool today because it raining outside so the temperature in holding area is cool than usual, humidity get higher more than 80 percent. We noticed that the cub can sleep on the floor very well without shaking or crying include to Linhui she fall asleep comfortable because the weather is cool. Sometime the keeper can hear Linhui snoring as well. If Linhui fall asleep more than 2 hours we have to wake her up to milk her cub and let Linhui eat bamboo, bamboo bread and water.

http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

June 16, 2009ในช่วงวันที่ผ่านมาหลินฮุ่ยกินใบไผ่ตงได้ดี ชอบกินในส่วนใบ และยอดอ่อน โดยพี่เลี้ยงจะเด็ดและมัดเป็นกำให้ เพื่อให้ง่ายต่อการกิน หลินฮุ่ยอยู่ในระยะของการเรียนรู้ท่าทางในการคาบลูก ยังคงพยายามคาบในลักษณะเดิมคือการคาบทั้งตัวไว้ในปาก จากการสังเกตของพี่เลี้ยงพบว่า หลายครั้งหลินฮุ่ยไม่สามารถคาบลูกได้ และเริ่มพยายามทดลองการคาบใหม่ ในลักษณะที่ยังไม่ถนัดนัก ต้องสังเกตการณ์ต่อไป โดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า แม่หมีแพนด้าที่เลี้ยงลูกเอง จะมีสัญชาติญาณ และสามารถเรียนรู้ได้เองไม่จำเป็นต้องสอน ซึ่งอีกไม่นานหลินฮุ่ยจะสามารถคาบลูกได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น


ลูกแพนด้าเจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว มีแรงมากขึ้น ทำให้ในบางครั้งลูกดิ้นและไถลลงจากตัวแม่ได้เอง ซึ่งมักจะร้องภายหลังจากที่สัมผัสพื้น แม่หลินฮุ่ยก็จะรีบคาบให้ลูกกลับมาอยู่ในอ้อมกอดอย่างรวดเร็วคล้ายการปลอบให้ลูกเลิกร้องงอแง

โดยสรุปในช่วงวันที่ผ่านมา แม่และลูกไม่มีความผิดปกติของสุขภาพ ยังคงสมบูรณ์แข็งแรง แม้แม่จะอยู่ในระยะของการเรียนรู้ท่าทางการคาบใหม่ แต่การเรียนรู้ดังกล่าว แม่หลินฮุ่ยใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากไม่เคยพบแผลบนผิวหนังของลูกแพนด้าน้อยเลย

During the past days, Lin hui has eating bamboo leaves better. She has learning to take care baby, Still trying to catch baby’s body by her mounth, several times can not catch baby. By instinct, she can learn it by herself, not teach by zoo officer. So she can do it later.

Baby panda grow up quickly,very strong. Sometimes slip down from mother, Which is usually requested after touching the floor. Lin hui will hold on baby in her hand quickly.

In summary, during the past days. Mother and child's health are normal, still completely. Although the mother is trying to learn, how to take care baby by carefully. She still do it very well, not scar on skin of baby panda.

http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

June 15, 2009วันนี้ทีมงานวางแผนการแยกลูกแพนด้าจากแม่หลินฮุ่ยเพื่อตรวจสุขภาพ และทดสอบระยะเวลาที่แม่จะยอมให้ลูกแพนด้าห่างจากอก ในช่วง 9.00 น.หลินฮุ่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ยอมให้ลูกโดยพี่เลี้ยงใช้เวลาเพียง 2 นาที สามารถแยกลูกแพนด้าเข้าตู้อบได้ ภายหลังแยกลูกหลินฮุ่ยเริ่มกินขนมปังไผ่ แอปเปิ้ล และน้ำได้ดี หลินฮุ่ยเดินพักผ่อน และขับถ่ายปัสสาวะหนึ่งครั้ง หลินฮุ่ยเริ่มเดินวนภายหลังผ่านประมาณ 25 นาที พี่เลี้ยงได้เตรียมของเล่นต่างๆ ประกอบด้วย กล่องใส่ผลไม้ ไอติมผลไม้ ไผ่ห่อผลไม้ เพื่อให้กับหลินฮุ่ยให้เบี่ยงเบนความสนใจ หลินฮุ่ยสนใจเล่นไอติมผลไม้ประมาณ 1 นาที และเริ่มส่งเสียงร้องแพะ เดินวน มีพฤติกรรมการหาลูก พี่เลี้ยงรอดูพฤติกรรมอยู่นานประมาณ 35 นาทีจึงตัดสินใจนำลูกคืนให้กับหลินฮุ่ย

สำหรับลูกแพนด้ามีความสมบูรณ์แข็งแรงดีมาก น้ำหนักปัจจุบัน 810 กรัม เพิ่มขึ้นจากเดิม 180 กรัม ความยาวลำตัว 26 เซนติเมตร เพิ่มจากเดิม 2 เซนติเมตร ความยาวหาง ขา และรอบอกเท่าเดิม สามารถนอนในตู้อบได้โดยไม่ต้องห่มผ้า ชอบนอนในท่าคว่ำ ไม่ชอบนอนหงาย และจะร้อง และดิ้นทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่จับในท่าหงาย สามารถยกตัว และหัวได้ดี ยังคงไม่สามารถคลานได้ แข็งแรงสมบูรณ์ดีเยี่ยม

ทีมงานจะดำเนินการแยกลูกหมีอีกครั้ง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2552 เพื่อติดตามการเจริญเติบโต

Today, the team plans to separate baby from mother, for checking Lin hui’s health and test period to allow baby far away from mother during the 9:00 am. Lin hui take it very well, allow to separate baby. After separation, she start eating bamboo, apple, bread and water very well. After 25 minutes, Lin hui start walking to find her baby, After 35 minutes, the officer decide bring baby to Lin hui.

Baby panda has completely strength. Current weight 810 grams, 26 cm body length , increased 2 cm, tail long and leg as the same, can sleep without blanket in dryer machine. Like sleeping in the prone posture. Unliketo lie supine and flex every time the officer handling the supine posture, to lift body and head very well but still not be able to better crawl. Strong health.

Teams will separate again for monitor growth up on June 18, 2009.http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

June 9, 2009แม่หลินฮุ่ยกินไผ่ได้ดี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยังคงชอบกินขนมปังไผ่ และแอปเปิ้ล วางลูกให้นอนเองในระยะเวลานานมากขึ้น ประมาณเกือบ 10 นาที ในแต่ละครั้ง เต้านมทั้งสี่เต้ายังคงมีน้ำนมสีขาวไหล ไม่พบความผิดปกติของน้ำนม ลูกสามารถคลานหาหัวนมได้เอง ลูกแพนด้าเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แม่หลินฮุ่ยจะใช้ความระมัดระวังในการคาบลูกไว้ในปากมากขึ้น และเริ่มคาบไม่ถนัด ทางผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ในระยะต่อไปเมื่อลูกหมีมีขนาดโตมากขึ้น จนแม่คาบไว้ในปากทั้งตัวไม่ไหว แม่แพนด้าจะเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนวิธีคาบลูกโดยการคาบเฉพาะหนังบริเวณต้นคอได้เอง โดยจะไม่เกิดอันตรายต่อลูกหมี เนื่องจากในระยะนั้นผิวหนังและขนของลูกหมีจะเจริญเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของตัวเองได้

ทีมงานได้แยกลูกหมีเพื่อตรวจสุขภาพ และชั่งน้ำหนักในช่วงเวลา 9.30 น. ขณะนี้ลูกแพนด้ามีน้ำหนัก 500 กรัม เพิ่มจากเดิม 105 กรัม ความยาวลำตัว 22 เซนติเมตร เพิ่มจากเดิมจำนวน 2 เซนติเมตร หางยาว 6 เซนติเมตร มีสีดำเกิดขึ้นที่บริเวณขาหลังจากปลายเท้าเกือบถึงบริเวณหัวเข่า สีดำบริเวณหู และตา รวมไปถึงขาหน้าชัดเจนมากขึ้น ดวงตามีรอยขีดของเปลือกชัดเจนเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่พบการขยับของดวงตาภายใน ใบหูมีสีดำชัดเจน เริ่มพบการพัฒนาของรูหูโดยมีรอบบุ๋มลึกลงไปเล็กน้อย

Mother, Lin hui eat bamboo Trending up. Still love eating bamboo bread and apple. Baby sleep in longer, more nearly about 10 minutes. Each in four breast milk is still flowing white. Can not find abnormalities of milk. Baby can Find breast by itself and rapidly growth. Lin hui be carefully to hold baby in her mouth.

A team separate as health checking and weight in time 9:30 am. Now, baby panda weighs 500 grams, 105 grams increased, body length 22 cm, increased 2 cm. Tail long 6 cm, have black legs occur near the toe to nearly knee, black around the ears and eyes also front legs to more clearly. Have Scratch the eyes of the shell is clearly increased. Officers found the movement of the eyes, Ear is black. See the development of the auditory canal with a small sink deeply a little.
http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

June 6, 2009
ในช่วงวันที่ผ่านมา หลินฮุ่ยสามารถกินไผ่ได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะไผ่ลูกศรที่พี่เลี้ยงตัดใหม่ พี่เลี้ยงป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับลูกแพนด้าจากการกินไผ่ของแม่หลินฮุ่ยโดยการตัดลำไผ่ให้สั้น พอดีกับมือหลินฮุ่ย และปอกเปลือกสีเขียวซึ่งมีความคมออก หลินฮุ่ยสามารถกินไผ่ได้ง่ายขึ้น ในช่วงกลางคืน หลินฮุ่ยวางลูกเพื่อเดินไปขับถ่ายจำนวน 4 ครั้ง ลูกสามารถนอนบนพื้นได้โดยไม่ร้องงอแง แม่หลินฮุ่ยมีเวลาในการยืดเส้นยืดสายมากขึ้น

เวลาประมาณ 9.00 น. ทีมงานได้แยกลูกหมีแพนด้าเพื่อตรวจสุขภาพ พบว่าวันนี้ลูกหมีมีน้ำหนัก 395 กรัม น้ำหนักเพิ่มจากเดิมจำนวน 70 กรัม ความยาวจากปลายจมูกถึงโคนหาง 20 เซนติเมตร ความยาวจากโคนหางถึงปลายหาง 6 เซนติเมตร เริ่มมีรอยขีดของเปลือกตา สีดำที่บริเวณใบหู รอบตา และขาหน้าชัดเจนมากขึ้น สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เช้านี้ ได้ดูดนมเต็มที่สังเกตได้จากบริเวณหน้าท้องตึง และนอนหลับในตู้อบได้เป็นเวลานาน แตกต่างจากในวันที่ผ่านมา ที่จะคลาน และใช้จมูกดมหานมแม่ในระหว่างที่อยู่ในตู้อบ ในช่วงเวลาที่แยกลูกหมีออกมา แม่หลินฮุ่ยได้เดินไปถ่ายปัสสาวะจำนวน 1 ครั้ง ทีมงานชั่งน้ำหนักแม่พบว่า ขณะนี้หนัก 107.50 กิโลกรัม มีแนวโน้มที่ดี มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากครั้งล่าสุดที่ชั่งไว้เมื่อสองวันที่ผ่านมา จำนวน 0.5 กิโลกรัม
โดยสรุปทั้งแม่หลินฮุ่ย และลูกมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นอย่างดี ทีมงานมีโปรแกรมที่จะตรวจสุขภาพลูกหมีอีกครั้ง ในช่วงเช้าของวันที่ 9 มิถุนายน 2552

During the past days. Lin Hui can eat bamboo, have increased. The zoo officer will prevent accidents that might occur from eating big bamboo, so cut it to small pieces that help Lin Hui to easier to eat bamboo. During the night baby can sleep on the floor without crying, It make Lin Hui has the time to extend body muscle more.

Approximately 9:00 am The team has a separate baby as healthy checking. Today, Found that baby panda has 395 grams weight, increased 70 grams. Length from nose tip to tail 20 cm, long from tail to tip of tail base 6 cm, Starting scratch near eyelid. Black area around the eye and ear more clearly, full strength this morning. Lin Hui weight 107.50 kilograms, it’s better.

In summary, Lin Hui and her baby have good health. The team to have a health check again in the morning on June 9, 2009.

http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

June 5, 2009
หลินฮุ่ยเริ่มกินต้นไผ่ และหน่อไม้ไผ่ลูกศรที่พี่เลี้ยงเดินทางไปตัดมาจากเขตวนอุทยานดอยผาตั้ง ในช่วงวันที่ผ่านมา และในช่วงกลางคืน ครั้งแรกพี่เลี้ยงช่วยให้หลินฮุ่ยกินง่ายขึ้นโดยการปอกเปลือกออก และตัดเป็นอันพอดีมือจับ หลินฮุ่ยแสดงพฤติกรรมสนใจอยากกิน สามารถกินได้เรื่อยๆ จนกระทั่งลูกร้องเสียงดังจึงหยุดกิน พี่เลี้ยงจะคอยกระตุ้นให้หลินฮุ่ยกินไผ่เป็นระยะ ทุกๆ 2 ชั่วโมง ในช่วงกลางดึกหลินฮุ่ยตัดสินใจวางลูกลงกับพื้นแล้วเดินออกจากจุดให้นม ไปขับถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ จำนวน 2 ครั้ง ลูกแพนด้าสามารถนอนอยู่บนพื้นไม่ร้องงอแงเหมือนในช่วง 7 วันแรก หลินฮุ่ยจึงนั่งดูลูกก่อนที่จะทำการอุ้มลูกมาอยู่ในอ้อมกอดภายหลังจากลูกเริ่มร้องงอแง ในช่วงเช้าหลินฮุ่ยได้ทดลองวางลูก แล้วเดินไปถ่ายปัสสาวะอีก 1 ครั้ง พบว่าลูกแพนด้าสามารถนอนอยู่บนพื้น ไม่ร้องงอแง และหลับสนิทได้เป็นอย่างดี จึงเป็นพัฒนาการอีกระดับที่แสดงถึงลูกที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง แม่หลินฮุ่ยสามารถวางลูก และคลายอ้อมกอดได้ จากช่วงระยะนี้ต่อไปหลินฮุ่ยจะทุเลาอาการเหนื่อยจากการเลี้ยงลูก และเริ่มกินไผ่มากขึ้น

Lin Hui start eating bamboo as Arrow bamboo was brought from Doi Pha Tang. First zoo officer helped Lin Hui eating easier by shelling, cut and fit it. Sometime she stop eating because baby panda was crying. The officer will try to feed every 2 hours during the middle of the night. Baby panda can sleeping on the floor and not crying like as 7 days first. So Development is the next level of baby with complete health.http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

June 4, 2009ในช่วงกลางคืนที่ผ่านมา หลินฮุ่ยเริ่มกินไผ่ได้เล็กน้อย พี่เลี้ยงกระตุ้นให้หลินฮุ่ยกินไผ่โดยการเด็ดใบไผ่กำรวมเป็นมัดให้หลินฮุ่ยกิน หลินฮุ่ยจึงยอมกินไผ่ และขนมปังไผ่ รวมไปถึงดื่มน้ำได้ดี ปัจจุบันหลินฮุ่ยชอบกินใบไผ่ลูกศร (Arrow bamboo) มากกว่าไผ่ชนิดอื่น ไผ่ชนิดนี้มีจำนวนน้อย ชอบขึ้นบนดอยสูง จึงต้องติดต่อประสานงานกับโครงการหลวงบนดอยอ่างขาง และเขตวนอุทยานดอยผาตั้ง เพื่อหาแหล่งไผ่ชนิดนี้เพิ่มเติม

สำหรับการตรวจสุขภาพลูกหมีแพนด้าในตู้อบวันนี้ พบว่า ลูกหมีมีน้ำหนัก 325 กรัม เพิ่มขึ้นจากเดิม 35 กรัม มีสีดำเกิดขึ้นเพิ่มจากเดิมที่บริเวณไหล่และขาหน้า รอบหู รอบดวงตามีสีดำเพิ่มขึ้น ทำให้มองเห็นสีดำได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ความยาวจากปลายจมูกถึงโคนหาง 19 เซนติเมตร จากโคนหางถึงปลายหาง 6 เซนติเมตร ไม่มีรอยบาดแผล บริเวณสะดือแห้งสนิท สามารถคลานไปมาได้เอง และแสดงพฤติกรรมใช้จมูกดมหาหัวนมในตู้อบ แสดงถึงกำลังต้องการดูดนม ผู้เชี่ยวชาญจึงสรุปว่า ลูกหมีเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างสมบูรณ์แข็งแรง และจากพฤติกรรมที่พบทำให้มั่นใจได้ว่าลูกหมีสามารถหาหัวนมในตำแหน่งต่างๆ เพื่อดูดนมได้เป็นอย่างดี ไม่จำเป็นต้องจับย้ายเต้านมดังเช่นในวันที่ผ่านมา
ทางทีมงานดูแลจะต้องพยายามกระตุ้นให้หลินฮุ่ยกินไผ่เพิ่มมากขึ้นจนเป็นปกติต่อไป และจะแยกลูกเพื่อตรวจสุขภาพอีกครั้งในช่วงเช้าของวันที่ 6 มิถุนายน 2552

During the past night. Lin Hui eat bamboo a little, the zoo officer try to feed bamboo leaves,bamboo bread and water more. Currently, Lin Hui like eating Arrow more than other types of bamboo. This arrow bamboo are few. It’s on the mountain. Need to liaise with the Royal Project to find this type of bamboo.

For check baby panda’s health in today, she weight 325 grams, plus 35 grams. More black shoulder, front leg, and near eye. Black has made visible more clearly. Length from nose tip to tail 19 cm, from root base to the tail end of the tail 6 cm. Can crawl by herself And use a nose to find mother’s tit that Want to drink milk, found that the behavior ensures that baby panda can find tit by itself. The care team must try to encourage Lin Hui eat bamboo, and seperte baby for health check again in the morning on June 6,2009.

http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

June 3, 2009


ในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาหลินฮุ่ยใช้เวลาในการดูแลลูกสลับกับการพักผ่อน โดยการล้มตัวลงนอนได้มากขึ้น ลูกแพนด้างอแงน้อยลง แม้ว่าแม่หลินฮุ่ยจะคลายอ้อมกอด หลินฮุ่ยอุ้มลูกลุกเดินไปขับถ่าย 1 ครั้ง และกลับมานั่งให้นมลูกที่จุดเดิม ในช่วงกลางคืนหลินฮุ่ยยังคงปฏิเสธการกินไผ่ พี่เลี้ยงสามารถป้อนขนมปังไผ่ได้จำนวน 5 ก้อน และน้ำอีกประมาณ 1,500 มิลลิลิตร พี่เลี้ยงทดลองป้อนไผ่ในช่วงกลางดึก และช่วงเช้า หลินฮุ่ยแสดงพฤติกรรมอยากกินไผ่ โดยกัดไผ่ไปประมาณ 4-5 คำ แต่เนื่องจากลูกเริ่มร้องงอแง หลินฮุ่ยจึงหยุดกินไผ่ ในช่วงกลางวัน พี่เลี้ยงพยายามป้อนไผ่หลายครั้ง หลายรูปแบบ ทั้งแบบหน่ออ่อนปอกเปลือกให้ หักไผ่ให้กินเป็นคำโดยไม่ต้องจับ ปรับเปลี่ยนไปตลอดทั้งวัน จนพบว่า หลินฮุ่ยสามารถกินใบไผ่ลูกศร ที่ได้รับมาจากโครงการหลวง บนดอยอ่างขางเช้าวันนี้ โดยพี่เลี้ยงจะต้องเด็ดเป็นใบรวมเป็นกำ ให้หลินฮุ่ยจับ หลินฮุ่ยยอมจับ และเคี้ยวกินเป็นครั้งแรก สามารถกินใบไผ่ไปจำนวน 450 กรัม ซึ่งเป็นสัญณาณที่ดี การกินไผ่จะช่วยให้หลินฮุ่ยฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าในการเลี้ยงลูกได้เร็วขึ้น

สำหรับลูกหมีแพนด้าในวันนี้ พบสีดำบริเวณหลัง และหัวไหล่ชัดเจนขึ้น ขนที่ลำตัวฟูมากขึ้น สามารถคลานไปมาระหว่างเต้านมทั้ง 4 เต้าบนอกแม่ ร้องงอแงน้อยลง แม้แม่หลินฮุ่ยจะไม่ได้กอดไว้เหมือนวันที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เมื่อลูกหมีแพนด้าเจริญเติบโตมากขึ้น และขนที่เจริญปกคลุมมากขึ้น จะสามารถอดทนต่ออากาศหนาว และการสูญเสียน้ำได้ดีขึ้น และจะร้องงอแงน้อยลง ซึ่งถือว่าในขณะนี้ลูกหมีแพนด้ามีความสมบูรณ์แข็งแรงเป็นอย่างดี

กิจกรรมในวันต่อไป ทางทีมงานจะทำการแยกลูกหมีเพื่อตรวจสุขภาพตามโปรแกรมอีกครั้งในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ โดยในครั้งนี้ จะแยกลูกหมีจากแม่หลินฮุ่ยเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้แม่หลินฮุ่ยกินไผ่มากขึ้น


During the past night, Lin Hui take care of baby panda, switch to rest. lay down by sleeping more. Baby panda tempered not much. Although Lin Hui will relax to embrace. Lin Hui excrete and return to sit at the same place and feed milk for baby panda. during night, Lin Hui still refuse to eat bamboo. Mentor can feed 5 bamboo bread before and approximately 1,500 ml. of water. the zoo officer try to feed bamboo during at night and morning, Lin Hui do something as she want to eat bamboo but she just eaten a little because baby panda begin crying , she stop eating bamboo During the day. the officer tried to feed bamboo. Lin Hui can eat bamboo leaves as Received from the Royal Project. Next morning the office will need to pick a leaf as Lin Hui to capture and she accept to eat first. Able to eat bamboo leaves a total of 450 grams, it's very good because Eating bamboo helps Lin Hui recovery from fatigued.

For today, Baby Panda have black color on her back and Shoulder was clealy. The body hair bulge and Can crawl back and forth between 4 Lin Hui's breast. Baby panda cried not much, Although Lin Hui will not hold it like days ago. Expert officer say, When baby panda grow and the growing hair is covered. Will be able to withstand cold. Loss of water better. Crying not much and good strong.

Events in the next day. The team will isolate baby panda to check health program again in the tomorrow morning. In this Separation 1 hour from mother will help Lin Hui to eat more bamboo.

http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

June 2, 2009หลินฮุ่ยยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแลลูกหมีแพนด้า ซึ่งในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาหลินฮุ่ยสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ยาวนานมากขึ้น ลูกแพนด้างอแงน้อยลง ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ลูกแพนด้าที่เจริญเติบโตมากขึ้น จะสามารถอยู่ในอากาศที่เย็นขึ้นคล้ายกับที่แม่หมีแพนด้าอยู่ได้ จึงทำให้ในช่วงวันที่ผ่านมา หลินฮุ่ยสามารถล้มตัวลงนอน และคลายอ้อมกอดบ่อยครั้ง โดยที่ลูกหมีจะไม่ร้องงอแง ในช่วงเวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา พี่เลี้ยงได้ทำการแยกลูกหมีเพื่อตรวจสุขภาพ พบว่า หลินฮุ่ยสามารถขับถ่าย ยืดเส้นยืดสาย และกินไผ่ได้เล็กน้อย นอกจากนี้ ยังใช้เวลาบางส่วนในการดูแลทำความสะอาดตัวเองภายหลังจากแยกลูกหมีออกไป โดยเมื่อนำลูกหมีกลับมาคืน ก็สามารถกลับไปเลี้ยงลูกหมีได้เป็นอย่างดี ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า พฤติกรรมดังกล่าวแสดงถืงหลินฮุ่ยยังคงต้องการกินไผ่ แต่ที่ปฏิเสธการกินไผ่ในวันที่ผ่านมา เนื่องจากความเป็นห่วงลูกมากนั่นเอง การแยกลูกในบางเวลาจะช่วยให้หลินฮุ่ยได้มีเวลาผ่อนคลาย ในวันต่อไปหากทำการแยกลูกสามารถแยกลูกโดยใช้เวลามากขึ้นได้

สำหรับการตรวจร่างกายลูกหมีแพนด้า พบว่ามีน้ำหนัก 290 กรัม เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 30 กรัม ความยาวลำตัวจำนวน 18.5 เซนติเมตร สีดำที่ใบหู และรอบตาชัดเจนขึ้น เริ่มมองเห็นสีเทาจางๆบริเวณไหล่ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นอย่างดี ทางทีมงานจะทำการแยกลูกหมีเพื่อตรวจสุขภาพอีกครั้ง ในวันที่ 4 มิถุนายน 2552

Lin Hui still spent the most time to care little panda In night time ago, Lin Hui can relax long sleep. Little panda tempered not much. Experts say mature panda Can in the cold air is similar to the mother panda. Making during the past days. Lin Hui can fall down, lie Unreel embrace and frequently The appeal will not be tempered whelp during the 11:00 am time ago made a separate monitor to whelp health.Lin Hui found that can excrete Extended line extending lines. Eat bamboo and have also spent a small part in the care of cleaning itself out after separation whelp. When the whelp back. Back to dribble can bear. Experts say. Such behavior shows the Lin Hui still want to eat bamboo. But the decline in the day eating bamboo. Because child care is very, Separation of children from time to time will help, Lin Hui have relaxation time. If the next day to separate children with separate children can spend more time.

Examination for children panda Found that weight increased from 290 g 30 g body length 18.5 cm Number of black around the ear and clear eye. Begin to see the faded gray shoulder area. Health is a full strength. The team will conduct a separate child health to bear again on June 4, 2009.

http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

June 1, 2009


หลินฮุ่ยยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแลลูกน้อย กิจกรรมการดูแลลูกน้อยประกอบด้วย การเลียทำความสะอาดร่างกาย และการเลียกระตุ้นการขับถ่าย รวมไปถึงการอุ้มลูกเพื่อดูดนม ในช่วงระหว่างวันที่ผ่านมา หลินฮุ่ยสามารถล้มตัวลงนอนเหยียดยาวได้นานไม่น้อยกว่า 30 นาที โดยที่ลูกแพนด้าไม่ร้องงอแง ซึ่งแตกต่างจากวันที่ผ่านมาที่ลูกแพนด้ามักจะร้องงอแงทุกครั้งที่แม่หลินฮุ่ยล้มตัวลงนอน จึงทำให้ในวันนี้ หลินฮุ่ยสามารถพักผ่อนได้ต่อเนื่องมากขึ้น แต่ยังคงไม่กินไผ่ ซึ่งพี่เลี้ยงได้จัดหามาไว้ให้เลือกหลายสายพันธุ์ ประกอบด้วย ไผ่หวานเมืองเลย, ไผ่ลิตโตเฟีย, ไผ่ลูกศร และไผ่บง รวมไปถึงหน่อไม้สด หลินฮุ่ยปฏิเสธการกินไผ่ทุกสายพันธุ์ กินเฉพาะขนมปังไผ่ที่พี่เลี้ยงนึ่งให้เท่านั้น

สำหรับลูกแพนด้า จากการสังเกตของพี่เลี้ยงมักจะดูดนมที่บริเวณเต้านมขวาด้านบนเพียงเต้าเดียว พี่เลี้ยงจึงพยายามกระตุ้นให้ลูกดูดนมเต้าอื่นๆ โดยการบีบหัวนมให้มีน้ำนมไหลเปื้อนที่บริเวณส่วนปลาย แล้วจับลูกแพนด้ามาอยู่ใกล้ๆ เพื่อให้ได้กลิ่นของน้ำนม และสามารถคลานไปดูดนมเต้าอื่นๆ ของหลินฮุ่ยได้ จากการสังเกตของพี่เลี้ยงที่ดูแล พบว่าวันนี้ สีดำตรงบริเวณหูและตาเริ่มชัดเจนมากขึ้น ส่วนบริเวณขาหน้า และขาหลังยังคงไม่ปรากฏสีดำ สุขภาพทั่วไปของลูกหมีแข็งแรงสมบูรณ์

ทางทีมงานดูแล และผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการตรวจสุขภาพของลูกแพนด้า รวมไปถึงการกระตุ้นให้แม่หลินฮุ่ยกินไผ่ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้

Lin Hui still spent the majority of child care less. Child care activities less. Lick clean body. Lick and stimulate the excretory Including children to drink milk to soak. In between days ago Lin Hui can fall down, stretching the long sleep of not less than 30 minutes to call Little Panda not be tempered. Which differ from the date of the last Little Panda often be tempered such that every parent, Lin Hui falling down sleeping Making today. Lin Hui can relax, have continuously increased. But still not eating bamboo. The mentor has made available to several species include sweet city bamboo, bamboo grown, Littman, arrow bamboo and bamboo, including the shoot fresh Lin Hui, rejected eating bamboo all strains. Eat only bread bamboo steam to the preceptor.

For children panda From the observation of the mentor usually suck breast milk, the area just above the right breast. Mentor is trying to encourage other children suck breast milk. The squeeze tits milk flow to contaminate the area of late. Then catch little panda near To get the smell of milk. Can crawl and breast milk to drink. Lin Hui, From the observation of the monitor found that day care is a black eye and the ear area began more evident. The next leg area. I still do not appear after dark. General health of the children bear full strength.

The care team. And professionals will conduct health check of children panda Include encouraging parent Lin Hui, eating bamboo in the morning of tomorrow.

http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

May 31,2009


ทีมงานดำเนินการแยกลูกหมีแพนด้าเพื่อตรวจสุขภาพ และชั่งน้ำหนัก พบว่าสามารถแยกลูกได้ง่าย ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ลูกหมีร้องเล็กน้อย

น้ำหนักปัจจุบัน 260 กรัม เพิ่มจากเดิมจำนวน 25 กรัม
ขนาดความยาวจากปลายจมูกถึงโคนหาง 18 เซนติเมตร เพิ่มจากเดิมจำนวน 0.5 เซนติเมตร
ความยาวจาโคนหางถึงปลายหาง จำนวน 6 เซนติเมตร เพิ่มจากเดิม 0.5 เซนติเมตร เช่นกัน
ส่วนความยาวของขาทั้งสี่ข้างเท่าเดิม คือ 6.5 เซนติเมตร

ลูกหมีแพนด้ามีสุขภาพแข็งแรงมาก ดิ้นรุนแรง และร้องเสียงดัง พบการเปลี่ยนแปลงของสีบริเวณใบหู รอบตา ขาทั้งสี่ข้าง และปลายจมูกเริ่มมีสีเทา ถือว่ามีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก


The team conducted a separate child health to the Panda. And weigh Found that children can separate easily. Take approximately 10-15 minutes whelp sing a little.

Current weight 260 grams from the original number of 25 grams.
Size length from nose tip to tail base 18 cm from the original amount of 0.5 cm.
Jamal root length to the tail end of the tail number from the original 6 cm 0.5 cm.
The length of both sides the same leg is 6.5 cm.

Little Panda is very healthy and strong flex the soundtrack. Found changes in the color area around the ear and eye movements sides. Nose tip and the beginning of gray. Development is considered significant increase.
http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

May 30, 2009ลูกหมีแพนด้ายังคงสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่

Baby Panda remains completely full strength.

หลินฮุ่ยสามารถกินอาหารได้มากขึ้น ดื่มน้ำได้ดี แสดงอาการปวดเมื่อยที่ขาบ่อยครั้ง มักจะแสดงออกโดยการเหยียดขาตรง บางครั้งยกขาขึ้นสูง ทีมพี่เลี้ยงจึงช่วยบีบนวดที่ขาให้ หลินฮุ่ยจึงแสดงอาการผ่อนคลายมากขึ้น ในช่วงเวลา 10.00 น. ทีมพี่เลี้ยงพร้อมผู้เชี่ยวชาญทดลองเข้าหาหลินฮุ่ย และลูกภายในคอกกัก หลินฮุ่ยไม่แสดงอาการดุร้าย ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้หลินฮุ่ยยังยอมให้พี่เลี้ยงได้จับตัวลูกในขณะอยู่ในอ้อมกอดอีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญได้จับตัวลูกเพื่อตรวจอุณหภูมิ และกระตุ้นให้ลูกดูดนมทั้ง 4 เต้า เพื่อลดอาการคัดของเต้านม พร้อมกับลูกหมีจะได้กินน้ำนมในปริมาณที่มากขึ้นด้วย ผู้เชี่ยวชาญได้รีดน้ำนมเพื่อให้ทีมงานนำส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในน้ำนมต่อไป ในช่วงบ่ายตามแผนงานเดิม จะต้องแยกลูกหมีเพื่อชั่งน้ำหนักและตรวจสุขภาพ แต่เนื่องจากวันนี้ลูกหมีได้ดูดนมจากแม่เป็นจำนวนมากจากการช่วยเหลือของพี่เลี้ยง ทางผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำว่าควรจะปล่อยให้ลูกหมีดูดนมแม่ต่อไป และขอให้เลื่อนการชั่งน้ำหนักเป็นวันต่อไป

สรุปได้ว่า วันนี้ลูกหมีแพนด้ายังคงสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่ ได้ดูดนมแม่จำนวนมากจากการช่วยเหลือของทีมพี่เลี้ยง ในส่วนหลินฮุ่ยแสดงออกถึงความไว้วางใจพี่เลี้ยงมากขึ้น โดยยอมให้ทีมพี่เลี้ยงเข้าหาโดยไม่แสดงพฤติกรรมดุร้าย หรือระแวงแต่อย่างใด

Lin Hui can eat, drink more water, have shown, when the leg pain often. Often expressed by the straight leg stretch. Sometimes lifting legs upward. Mentor team is helping to squeeze massage the legs. Lin Hui is symptomatic of a more relaxing time 10:00 am with a specialist team mentor to Lin Hui trial. And retain customers within the stall. Lin Hui not show symptoms, ruthless To cooperate as well. In addition, Lin Hui to allow the monitor to catch the ball while in the embrace. Experts to capture the customer to check the temperature. And encouraging children to drink milk, and 4 breast reduction breast of obstructive symptoms. Whelp with volumes of milk to eat more. A specialist team rolled milk delivered to the laboratory to analyze the composition of milk. In the afternoon the old plan. Must separate whelp to weigh and health. Because today has whelp mother suck milk from a number of assistance from the mentor The experts recommended that it should let whelp mother to drink milk. And asked to move to weigh the next day. Concluded that panda balls today still completely full strength. Mother suck milk has many of the team's mentor. Lin Hui the expression of trust mentor. It allows teams to monitor without conduct brute Or any suspicion.
http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

May 27, 2009 Born 10:39am


ลูกหมีแพนด้าได้กำเนิดมาเมื่อเวลา 10:39 น. ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

Baby Panda to born at 10:39 am at Chiang Mai Zoo

http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

Home - Thai baby panda

บ้านเกิดของแพนด้าน้อย อยู๋ที่สวนสัตว์เชียงใหม่http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ

Opening, Thai-Panda blog

สวัสดีครับ

วันนี้ เป็นวันแรกที่เปิด blog ชื่อ Thai-panda

จะเป็น blog ที่จะเก็บเรื่องราวของ หมีแพนด้าไทย ที่สวนสัตว์ เชียงใหม่ ประเทศไทย

ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการตั้งชื่อให้กับหมีแพนด้าน้อย ที่เกิดจากการผสมเทียมสำเร็จเป็นครั้งแรก

แวะมาดูกันเยอะๆ น่ะ


จาก Mr. TeeAnuchartl@hotmail.com


Hello, Eeverybody

Welcome to Thailand,

This is the first day to open blog, Thai Panda. Which collect and update new baby panda was born in thailand on May 27, 2009 10:39am. at Chiangmai zoo, chiangmai provice, Thailand.

Thanks,

Hope you come another time.

Mr. Tee

欢迎来到泰国,

这是第一天开放博客,泰国熊猫。其中收集和更新新的熊猫宝宝出生在泰国2009年5月27日上午10点39分。清迈动物园,清迈省,泰国。

谢谢,

希望你再来一次。

Note: sorry some mistake , I use language translation tool.