Panda webcam Live!

Panda webcam Live!
Tai Shan, Mei Xiang and Tian Tian.
San Diego Zoo.


Panda webcam live!
FIFTH PANDA BORN AT THE SAN DIEGO ZOO, AUGUST 5, 2009