June 24, 2009พัฒนาการลูกหมีแพนด้า อายุ 28 วัน (24 มิ.ย. 52)

ในช่วงบ่ายของเมื่อวาน ทีมงานสามารถแยกลูกหมีเพื่อตรวจสุขภาพและซักซ้อมกระบวนการในการแยกลูกหมี น้ำหนักของลูกหมีชั่งเวลา 14.30 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2552 1,280 กรัม เพิ่มจากช่วงเช้าจำนวน 10 กรัม ขนาดลำตัวคงที่ สามารถแยกลูกหมีได้เป็นระยะเวลา 30 นาที แม่หลินฮุ่ยเริ่มเดินกระวนกระวายไม่กินอาหารทีมงานจึงนำลูกกลับไปคืน ตลอดช่วงเย็นและกลางคืน พี่เลี้ยงหมีแพนด้าได้ดำเนินการฝึกให้หลินฮุ่ยมานั่งกินอาหารในคอกนอนเดิม ซึ่งสามารถแยกส่วนจากบริเวณให้นมลูกได้ เพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีการแยกลูกออกจากแม่ ซึ่งหลินฮุ่ยเรียนรู้ได้รวดเร็ว และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ในช่วงเช้าของวันนี้ เวลาประมาณ 9.30 น. ทีมพี่เลี้ยงทดลองเรียกให้หลินฮุ่ยเดินมากินอาหารในห้องนอนใหญ่ โดยให้วางลูกทิ้งไว้ หลินฮุ่ยเดินมากินอาหาร และขับถ่าย พี่เลี้ยงจึงสามารถปิดประตูแยกส่วนระหว่างแม่และลูกได้ และเข้าไปอุ้มลูกออกมาโดยตรง ไม่ต้องผ่านกรง ลูกหมีนอนหลับสนิท หลินฮุ่ยมีอาการเป็นห่วงลูกบ้างในระหว่างการกินอาหาร มักจะหันมองหาลูก พี่เลี้ยงจึงนำตุ๊กตาหมีแพนด้าเข้าไปวางในตำแหน่งของลูก โดยทิ้งระยะห่างไม่ให้หลินฮุ่ยได้กลิ่นของตุ๊กตา หลินฮุ่ยคลายกังวลและกินอาหารได้ดีขึ้น เมื่อขับถ่ายและกินอาหารเพียงพอแล้ว หลินฮุ่ยเริ่มแสดงพฤติกรรมต้องการกลับไปในส่วนคอกเลี้ยงลูกอีกครั้งทีมงานจึงคืนลูกให้กับหลินฮุ่ย ใช้เวลาในการแยกลูก 25 นาที

น้ำหนักลูกแพนด้าปัจจุบัน 1,310 กรัม เพิ่มจากการชั่งในช่วงบ่ายของวันที่ 23 มิถุนายน 2552 จำนวน 30 กรัม ขนาดลำตัว 30 เซนติเมตร สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปรับอุณหภูมิในตู้อบให้ลดลงเหลือเพียง 33 องศาเซลเซียส ลูกหมีนอนได้ โดยไม่ร้องงอแง

พี่เลี้ยงจะดำเนินการแยกลูกหมีอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ เวลาประมาณ 14.30 น.


Panda child development age 28 days (June 24, 2009)

On the afternoon of yesterday. Teams can seperate baby panda for health and exercise of the separation process in whelp Weight of baby panda bear weight on June 23, 2009 02:30pm, increased from 1,280 grams in the morning a total of 10 grams body size constant. Separation can whelp a 30 minute time mother, Lin hui not anxious to start eating team brings customers back to back. Throughout the evening and night. Zoo officer training, Panda has taken to sitting, to Lin hui, food stall in the same sleep. Which can separate the milk from area children. How to adjust the separation of children from the mother. Lin hui, learn fast. And cooperation as well.

In the morning of the day at approximately 9:30 am this team to Lin hui retry, go to eat in the bedroom. By placing the left. Lin hui go to eat, excrete and can monitor closing doors divide between parent and child. And baby panda bear to carry out direct Not through cage Whelp sleep close. Lin hui have some baby panda bear in care during feeding. Always looking for bright baby. zoo officer bring panda toy lie near the position of baby panda bear. The distance left to the nose, Lin hui relieve and eat better. When food and excrete enough. Lin hui behavior need to begin showing in the booth again team dribble it back to the Lin hui. Take 25 minutes to separate customers.

Weight baby panda currently adding 1,310 grams of weight in the afternoon on June 23, 2009 a total of 30 g size 30 cm body healthy full strength. Hair dryers can adjust to the temperature is reduced to only 33 degrees without sleep whelp be tempered demand.

Zoo officer will operate separately baby panda bear again in the afternoon today at approximately 02:30 pm.

Note: use translation tool


熊猫年龄儿童发展28天( 2009年6月24日) 在昨天下午。独立的小组能生孩子的健康和运动的分离过程中的重量球下崽负重对2009年6月23日下午2时30 ,增加至一千二百八十○克上午,共有10克体型不变。分离可以下崽了30分钟的时间母亲,林辉不急于开始吃的球队带来了客户背对背。整个晚上和夜间。导师培训,熊猫已采取坐,向林辉,熟食档在同一睡眠。可以单独的牛奶地区儿童。如何调整分离的儿童从母亲。林辉,学习快。与合作以及。 在当天上午,大约上午9点30分这个团队导师林辉重试,请吃的卧室。放置在左侧。林辉去吃饭,排泄,可以监测关门之间的鸿沟父母和孩子。和儿童进行直接而不是通过笼下崽睡眠密切。林辉有一些儿童护理喂养。一直在寻找光明的孩子。毛绒熊猫导师带来的立场,球下降。距离左鼻子,减轻和大熊猫宝宝吃更好。当足够的食物和排泄。林辉行为必须开始显示在展台队再次运球回林辉。需要25分钟,单独的客户。 目前大熊猫体重婴儿添加1310克重量下午2009年6月23日,共三〇克大小30厘米身体健康的充分实力。吹风机可调节的温度降低到只有33度,没有睡眠下崽是锻炼的需求。 导师将再次单独下崽今天下午在大约下午2点30分。

Note: use translation tool

http://thai-panda.blogspot.com Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ Thai-Panda หมี แพนด้า ไทย Thai panda bear 泰国大熊猫 タイのパンダクマ